Algemene voorwaarden recruitment

Artikel 1. Definities

In deze Algemene wervingsvoorwaarden wordt verstaan onder:

  1. Algemene wervingsvoorwaarden”: de bepalingen uit onderhavig document, al dan niet gewijzigd van tijd tot tijd.
  2. “Kandidaat: iedere natuurlijke persoon die door SiB wordt geworven, geselecteerd of geplaatst bij de Opdrachtgever.
  3. “Opdracht”: de overeenkomst tussen SiB en de Opdrachtgever, waarbij SiB zich jegens Opdrachtgever inspant een Kandidaat te werven, te selecteren en te plaatsen. Een Kandidaat wordt geplaatst bij de Opdrachtgever door middel van het sluiten van een arbeidsovereenkomst.
  4. “Opdrachtgever”: degene die aan SiB de opdracht geeft om een Kandidaat te werven, te selecteren en te plaatsen.
  5. Partij(en)”: opdrachtgever en SiB, hetzij afzonderlijk, hetzij gezamenlijk.
  6. Plaatsing fee”: de door Opdrachtgever aan SiB te betalen vergoeding na plaatsing van de Kandidaat bij Opdrachtgever middels een arbeidsovereenkomst dan wel andere contractuele relatie.
  7. “SiB”:Sterk in Bedrijf, gevestigd te Denekamp.
  8. Start fee”: de door Opdrachtgever aan SiB te betalen vergoeding bij de start van de werkzaamheden door SiB.
  9. Totale fee”: de Start fee en de Plaatsing fee tezamen, welke Opdrachtgever aan SiB verschuldigd is voor het werven, selecteren en plaatsen van de Kandidaat bij Opdrachtgever.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene wervingsvoorwaarden zijn van toepassing op de Opdracht en alle andere rechtsverhoudingen tussen SiB en de Opdrachtgever.

2.2 Indien zich tussen Partijen een situatie voordoet die niet in deze Algemene wervingsvoorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld “naar de geest” van deze bepalingen.

2.3 Mochten deze Algemene wervingsvoorwaarden strijdig zijn met de uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen afspraken tussen Partijen, dan prevaleren de uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen afspraken boven deze Algemene wervingsvoorwaarden.

2.4 De toepasselijkheid van (een verwijzing naar) Algemene wervingsvoorwaarden van de Opdrachtgever wordt door SiB uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3 Totstandkoming en einde van de overeenkomst

3.1 Een overeenkomst tussen Partijen komt tot stand:

a. door de schriftelijke aanvaarding van de aanbieding van SiB;

b. indien de Opdrachtgever een door SiB geïntroduceerde kandidaat uitnodigt.

3.2 Partijen kunnen de Opdracht te allen tijde (tussentijds) schriftelijk opzeggen met inachtneming van een redelijke opzegtermijn. Opzegging zonder opzegtermijn is mogelijk indien de andere partij niet in staat is om haar schulden te

oldoen, haar activiteiten staakt, of indien een curator, bewindvoerder of vereffenaar is benoemd.

Artikel 4. Kosten en betalingswijze

4.1 SiB brengt de Opdrachtgever een Start fee in rekening zodra SiB start met haar werkzaamheden. De Start fee bedraagt € 1.500.00, te vermeerderen met BTW. De Opdrachtgever is de Start fee altijd verschuldigd, ook al wordt geen Kandidaat bij de Opdrachtgever geplaatst;

4.2 SiB brengt de Opdrachtgever een Plaatsing fee in rekening voor iedere Kandidaat die een aanbod van de Opdrachtgever accepteert. De hoogte van de Plaatsing fee is afhankelijk van de functie. Partijen komen in de Opdracht de hoogte van de Plaatsing fee overeen.

4.3 De Totale fee bedraagt de Start fee vermeerderd met de Plaatsing fee.

Artikel 5. Overige kosten

De eventuele reis- en verblijfkosten van de Kandidaat ten behoeve van een interview met de Opdrachtgever zullen door de de Opdrachtgever aan de Kandidaat of SiB worden vergoed, na voorafgaande instemming van Opdrachtgever.

Artikel 6. Betaling

6.1 SiB zal voor het door de Opdrachtgever verschuldigde bedrag een factuur sturen aan de Opdrachtgever. De betalingstermijn van deze factuur is 14 dagen na de datum van de declaratie.

6.2 Na het verstrijken van de betalingstermijn en na eenmaal te zijn aangemaand om binnen een redelijke termijn te betalen, is de Opdrachtgever in verzuim zonder dat ingebrekestelling is vereist. De Opdrachtgever is alsdan aan SiB de wettelijke handelsrente verschuldigd over het nog openstaande bedrag.

6.3 Zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten met betrekking tot de invordering en inning van door SiB niet tijdig van de Opdrachtgever ontvangen betalingen zijn voor rekening van de Opdrachtgever. De vergoeding terzake van buitengerechtelijke incassokosten is vastgesteld op tenminste 15 % van de verschuldigde hoofdsom en rente.

6.4 Betalingen van de Opdrachtgever strekken primair ter voldoening van de in lid 2 van dit artikel 6 bedoelde verschuldigde rente en voorts van de in lid 3 van dit artikel 6 bedoelde gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten en worden daarna in mindering gebracht op de oudste openstaande vordering.

Artikel 7. Advertenties

SiB kan haar kennis en expertise op het gebied van adverteren beschikbaar stellen aan de Opdrachtgever. De hieraan verbonden kosten komen voor rekening van de Opdrachtgever. SiB zal de opdrachtgever voorafgaand informeren over de in rekening te brengen kosten, Na akkoord door de Opdrachtgever zal SiB haar werkzaamheden starten. De Opdrachtgever kan een advertentie-opdracht annuleren, mits de advertentie nog niet door het medium is aanvaard en annulering door SiB kan geschieden zonder dat hiervoor kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 8. Verplichtingen Opdrachtgever

8.1 De Opdrachtgever is niet gerechtigd zonder toestemming van SiB op enigerlei wijze gegevens over de Kandidaat/de Kandidaten aan derden door te geven of de Kandidaat/de Kandidaten aan derden voor te stellen.

8.2 Indien de Opdrachtgever een door SiB geïntroduceerde maar niet geplaatste Kandidaat binnen 12 maanden introduceert bij een andere partij, hetgeen resulteert in een arbeidsovereenkomst dan wel andere contractuele relatie met die Kandidaat, hetzij op eigen naam, hetzij door middel van en/of in samenwerking met natuurlijke of rechtspersonen waarbij de Kandidaat is betrokken, zal de Opdrachtgever gehouden zijn tot betaling van de Totale fee.

8.3 Indien de Opdrachtgever een door SiB geïntroduceerde Kandidaat afwijst of de Kandidaat een aanbod van de Opdrachtgever voor het sluiten van een arbeidsovereenkomst afwijst, waarna de Opdrachtgever vervolgens binnen 12 maanden na de introductie van de Kandidaat door SiB alsnog een arbeidsovereenkomst dan wel andere contractuele relatie met de Kandidaat aangaat, hetzij op eigen naam, hetzij door middel van en/of in samenwerking met natuurlijke of rechtspersonen waarbij de Kandidaat is betrokken, zal de Opdrachtgever gehouden zijn tot betaling van de Totale fee.

Artikel 9. Garantieregeling

9.1 Mocht de Kandidaat niet naar behoren functioneren, dan dient de Opdrachtgever daarvan melding te maken aan SiB binnen 2 maanden na de datum van indiensttreding van de Kandidaat. SiB en de Opdrachtgever gaan vervolgens met elkaar in gesprek om te komen tot een oplossing, waarbij SiB haar werkzaamheden zou kunnen hervatten of de Opdracht opnieuw in behandeling zou kunnen nemen. SiB en Opdrachtgever zullen aanvullende afspraken maken over het in rekening brengen van (extra) kosten door SiB.

9.2 Wanneer een Kandidaat zich voor de datum van indiensttreding bij de Opdrachtgever terugtrekt, zal SiB haar werkzaamheden hervatten of de Opdracht opnieuw in behandeling nemen, zonder extra kosten, behoudens eventuele advertentiekosten.

9.3 Indien de Opdrachtgever de Kandidaat binnen een maand na indiensttreding bij de Opdrachtgever op staande voet ontslaat en het ontslag op staande voet niet vernietigd wordt, zal SiB, mits de Opdrachtgever tijdig aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, eenmalig naar beste vermogen, een nieuwe Kandidaat trachten te werven, te selecteren en te plaatsen voor dezelfde functie waarin, en tegen een vergelijkbaar salaris waarvoor de eerste Kandidaat bij de Opdrachtgever werkzaam is geweest. Deze garantie is alleen van toepassing indien er geen mondelinge of schriftelijke afspraken met de Kandidaat door de Opdrachtgever zijn geschonden.

9.4 Indien SiB, ingeval van een situatie zoals omschreven in artikel 9.2 binnen 3 maanden na beëindiging van het dienstverband met de eerste Kandidaat er niet in slaagt een nieuwe Kandidaat te werven, te selecteren en te plaatsen

bij de Opdrachtgever, dan betaalt SiB de helft (1/2 deel) van de door de Opdrachtgever betaalde Plaatsing fee terug aan de Opdrachtgever. Terugbetaling door SiB vindt niet plaats indien de Opdrachtgever in de garantieperiode de door de eerste Kandidaat vervulde functie zelf heeft ingevuld. In geval van terugbetaling zendt SiB aan de Opdrachtgever een creditfactuur en betaalt het verschuldigde bedrag binnen 30 dagen daarna.

9.5 Indien de Opdrachtgever van de garantieregeling gebruik wenst te maken, dient hij SiB binnen 14 dagen, na beëindiging van het dienstverband met de Kandidaat, daarvan schriftelijk in kennis te stellen, bij gebreke waarvan de Opdrachtgever op het bepaalde in dit artikel geen beroep (meer) kan doen.

9.6 Indien een door SiB in het kader van deze garantieregeling voorgestelde Kandidaat bij de Opdrachtgever in dienst treedt, of indien SiB 1/2 deel van de Plaatsing fee heeft terugbetaald, of indien de opdrachtgever in de garantieperiode de functie op een andere wijze heeft ingevuld, heeft SiB aan haar verplichtingen uit hoofde van dit garantieartikel voldaan.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

SiB spant zich in om een geschikte Kandidaat te vinden, doch verstrekt geen enkele garantie met betrekking tot de geschiktheid van de voorgestelde Kandidaat. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het nagaan van referenties van de Kandidaat (inclusief de controle betreffende behaalde diploma’s en dergelijke) en dient zichzelf van de geschiktheid van de Kandidaat te overtuigen alvorens een door SiB geïntroduceerde Kandidaat in dienst te nemen. SiB is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de Opdrachtgever in verband met de Opdracht mocht lijden, ongeacht of deze wordt veroorzaakt door (achteraf gebleken) ongeschiktheid van de Kandidaat of door andere factoren. De Opdrachtgever vrijwaart SiB tegen eventuele aanspraken van derden in verband met de Opdracht.

Artikel 11. Ethische Gedragscode

11.1. Kandidaten worden alleen voorgesteld aan de Opdrachtgever nadat een (telefonische) intake is afgenomen en zij zijn geïnformeerd over de betreffende vacature.

11.2. SiB zal ten aanzien van bedrijfs- en persoonsgegevens van de Opdrachtgever en de Kandidaat discretie in acht nemen. Persoonsgegevens worden alleen verstrekt met toestemming van de Kandidaat.

Artikel 12 Toepasselijk recht, bevoegde Rechter

12.1. Op deze Algemene wervingsvoorwaarden en op de Opdracht is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12.2. Geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met de Opdracht alsmede geschillen omtrent deze Algemene Wervingsvoorwaarden, worden, indien deze behoren tot de bevoegdheid van de rechtbank, gebracht voor de rechtbank Overijssel, locatie Almelo.

Algemene voorwaarden Trainingen

Artikel 1: Toepasselijkheid
a. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het uitvoeren van opdrachten door Sterk in Bedrijf, hierna te noemen ‘opdrachtnemer’.b. Algemene voorwaarden van opdrachtgever zijn niet van toepassing op de uitvoering van opdrachten door opdrachtnemer.c. Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover deze schriftelijk door opdrachtnemer aan opdrachtgever zijn bevestigd.d. Door het verstrekken van een opdracht aanvaardt opdrachtgever deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 2: Aanbiedingena. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij opdrachtnemer dit uitdrukkelijk anders heeft vermeld. Alle aanbiedingen zijn gebaseerd op de door opdrachtgever bij het inventarisatiegesprek verstrekte gegevens, die door opdrachtnemer als juist worden aangemerkt.b. De aanbieding omvat een gedetailleerde omschrijving van de te verrichten werkzaamheden en de te leveren diensten.c. De aanbieding vermeldt de datum en tijdstip waarop met het werk kan worden begonnen en geeft inzicht in het tarief en in de prijsopbouw en vermeldt de betalingswijze en – voorwaarden.

Artikel 3: Tarievena. Alle tarieven zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.b. Alle tarieven zijn exclusief reis- en verblijfkosten en exclusief accommodatie- en cateringkosten voor sessies/workshops/besprekingen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Artikel 4: De totstandkoming van de overeenkomstEen overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de opdracht. Deze aanvaarding kan onder meer blijken uit de schriftelijke en/of e-mailbevestiging door opdrachtnemer en/of de ondertekening door opdrachtgever van de opdrachtbevestiging, dan wel doordat opdrachtnemer een begin aan de uitvoering/de overeenkomst heeft gegeven.

Artikel 5: Uitvoering van de opdrachta.

Indien de opdrachtnemer niet kan nakomen vanwege omstandigheden die hem bij het tot stand komen van de overeenkomst niet bekend waren, heeft de opdrachtnemer in overleg met de opdrachtgever het recht de overeenkomst eenzijdig zodanig te wijzigen dat uitvoering daarvan mogelijk wordt.b. Opdrachtnemer heeft het recht in overleg met de opdrachtgever de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten indien hij ten gevolge van veranderingen in de omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet te verwachten waren en buiten zijn invloedsfeer lagen tijdelijk verhinderd is om zijn verplichtingen na te komen.c. Reclames over de wijze van uitvoering van een opdracht dienen door de opdrachtgever binnen acht dagen na die uitvoering schriftelijk bij opdrachtnemer te worden ingediend, bij gebreke waarvan elke aanspraak uit hoofde van ondeugdelijke uitvoering zal zijn vervallen.d. Is door opdrachtnemer ondeugdelijk gepresteerd, dan leidt dat niet tot een restitutie van het overeengekomen tarief maar zal opdrachtnemer of een collega de opdracht opnieuw uitvoeren. Opdrachtnemer zal in dat geval de accommodatiekosten en eventueel nieuwe materiaalkosten voor zijn rekening nemen.e. Mocht een hernieuwde uitvoering van de opdracht niet mogelijk zijn of is deze wederom ondeugdelijk uitgevoerd dan is de eventuele aansprakelijkheid van opdrachtnemer uitdrukkelijk beperkt tot een bedrag gelijk aan hetgeen opdrachtnemer aan opdrachtgever ter zake van die overeenkomst in rekening heeft gebracht, althans had kunnen brengen. Iedere verdere aansprakelijkheid is derhalve uitdrukkelijk uitgesloten.f. Opdrachtnemer sluit iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor schade, die voortvloeit uit of verband houdt met enig onrechtmatig handelen of nalaten of een tekortkoming in de nakoming van een verbintenis door opdrachtnemer of door een partner in business en/of leverancier, die door opdrachtnemer bij de uitvoering van de door opdrachtgever opgedragen werkzaamheden wordt ingeschakeld.

Artikel 6: Annulering door opdrachtgevera.

Opdrachtgever kan een opdracht annuleren. Indien de annulering buiten 4 weken voor uitvoering plaatsvindt, is de opdrachtgever 50% van de overeengekomen prijs verschuldigd. Indien de annulering tussen de 4 en 2 weken voor de overeengekomen datum van uitvoering van de opdracht plaatsvindt, is opdrachtgever 75% van de overeengekomen prijs verschuldigd. Bij latere annulering dient de opdrachtgever het volledige tarief te voldoen.b. Annulering van een opdracht dient schriftelijk dan wel per e-mail te geschieden.Artikel 7: Annulering door opdrachtnemera. Opdrachtnemer heeft het recht zonder opgave van redenen de uitvoering van het werk te annuleren, in welk geval de opdrachtgever recht heeft op restitutie van het volledige aan opdrachtnemer betaalde bedrag voor dat deel van de opdracht waar de annulering betrekking op heeft, mits betaling door opdrachtgever reeds had plaatsgevonden.b. Annulering van een opdracht dient, na eventuele telefonische/persoonlijke melding, schriftelijk te worden bevestigd.

Artikel 8: Inschakeling van derden

Het betrekken of inschakelen van derden door opdrachtnemer bij de uitvoering van een opdracht geschiedt uitsluitend na kennisgeving aan en overleg met opdrachtgever.

Artikel 9: Betalinga. Opdrachtgever dient de facturen van opdrachtnemer binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen.b. Bij overschrijding van de betalingstermijn is opdrachtgever in verzuim. Met ingang van de datum waarop het verzuim is ingetreden is opdrachtgever over het openstaande bedrag een contractuele rente ad 1% per maand verschuldigd. Een gedeelte van een maand wordt als een gehele gerekend.c. Is opdrachtgever in verzuim, dan behoudt opdrachtnemer zich het recht voor om vervolgopdrachten voor opdrachtgever uit te sluiten.d. Indien opdrachtgever met betaling dan wel met de nakoming van enige andere verplichting uit een overeenkomst in verzuim is, is opdrachtnemer gerechtigd zonder gerechtelijke tussenkomst over te gaan tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van die overeenkomst, zulks onverminderd het recht van opdrachtnemer om schadevergoeding te vorderen.e. Zowel opdrachtnemer als opdrachtgever zijn gerechtigd deze overeenkomst onmiddellijk te beëindigen indien de ander partij surseance van betaling heeft aangevraagd of in staat van faillissement is verklaard, dan wel – in het geval opdrachtgever een natuurlijk persoon is – onder curatele is gesteld, ten aanzien van hem (voorlopig) de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen is toegepast dan wel hij anderszins het vrije beheer over zijn vermogen verliest of overlijdt.f. Alle buitengerechtelijke incassokosten – met een minimum van 15% over het openstaande bedrag – komen volledig voor rekening van opdrachtgever. Als zodanig worden mede aangemerkt de kosten van advocaten, deurwaarders en incassobureaus, welke kosten worden vastgesteld overeenkomstig de geldende c.q. gebruikelijke tarieven.

Artikel 10: Intellectuele eigendom

a. Het is opdrachtgever zonder schriftelijke toestemming van opdrachtnemer verboden om de door opdrachtnemer verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, modellen, programmatuur, offertes en dergelijke (hierna: stukken) aan derden te vervreemden, te tonen, in gebruik te geven of anderszins te verveelvoudigen of openbaar te maken. Het is opdrachtgever wel toegestaan deze stukken te vermenigvuldigen voor eigen gebruik voor zover de opdracht dat redelijkerwijs met zich meebrengt.b. De auteursrechten, alsmede alle overige rechten van intellectuele eigendom op deze stukken, berusten bij opdrachtnemer.c. Opdrachtgever is gehouden de stukken op eerste verzoek aan de opdrachtnemer te retourneren op straffe van een boete van € 500,- per dag.

Artikel 11: Geheimhouding

Gegevens van de opdracht zullen door opdrachtnemer, zonder toestemming van de opdrachtgever niet ter kennis van derden worden gebracht, tenzij dit de correcte uitvoering van de opdracht vereist.

Artikel 12:

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

a. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het uitvoeren van opdrachten is het Nederlands recht van toepassing.b. Geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met een aanbieding aan of een overeenkomst met opdrachtgever zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Almelo.