Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van Sterk in Bedrijf, hierna te noemen ‘SiB’. Je dient je
ervan bewust te zijn dat SiB niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites en bronnen.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan het privacy beleid te accepteren.

Bedrijfsgegevens

Naam bedrijf: Sterk in Bedrijf
Website: https://www.sterkinbedrijf.nl
Inschrijfnummer KvK: 63092042
BTW-nummer: NL101639958B01

 1. Welke gegevens verzamelt SiB en hoe wordt dat gedaan?
  SiB verwerkt alleen persoonsgegevens die direct van de betrokkene zijn verkregen via de website,
  e-mail en post of die door betrokkene zijn geplaatst op (semi-)openbare platformen waarop deze zijn of
  haar gegevens beschikbaar heeft gesteld (zoals LinkedIn, Indeed, Nationale Vacaturebank).
  Het gaat dan voornamelijk om gegevens die de betrokkene (kandidaat) deelt in de kader van (open)
  sollicitaties en verzoeken om arbeidsbemiddeling (naam, adres, woonplaats, geboortedatum, c.v.,
  competenties, arbeidshistorie, opleidingen, salariswensen). Verder kunnen persoonlijke notities worden
  gemaakt van de overige gegevens die kandidaten in gesprekken met medewerkers van SiB delen. Bij
  indiensttreding of detachering is daarnaast in ieder geval een BSN en kopie ID-bewijs benodigd.
  Van opdrachtgevers worden in beginsel enkel zakelijke contactgegevens verzameld.
  Naast bovenstaande persoonsgegevens verzamelt SiB ook persoonsgegevens die verband houden met
  bezoeken aan onze websites, zoals lees-, verkeers- en locatiegegevens (cookies) en het invullen van de
  contactformulieren. Deze informatie wordt gebruikt om gerichte informatie te kunnen bieden of diensten
  te leveren. Bij contactformulieren vraagt SiB in beginsel alleen wat minimaal nodig is voor de sollicitatie of
  het contact, waarbij het betrokkenen vrij staat om vrijwillig andere gegevens te delen.
  Privacy statement Sterk in Bedrijf
  Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
  SiB verwerkt, afhankelijk van de training die je bij ons volgt of hebt gevolgd, de volgende bijzondere
  en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
  • Persoonlijke Profiel Analyse (van Thomas International)
  • Foto en/of video materiaal
 2. Wat gebeurt er met de verzamelde gegevens?
  De persoonsgegevens van kandidaten worden gebruikt om een zo goed mogelijke dienstverlening te
  bieden, dat willen zeggen: het in opdracht van de kandidaat zoeken naar een optimale match tussen
  arbeidswensen en de behoefte van potentiële werkgevers (opdrachtgevers) ofwel het ontwikkelen van
  vaardigheden die leiden tot daadwerkelijke resultaten. Meer concreet:
  • SiB slaat gegevens op om daarmee in teamverband interessante vacatures voor de
  betrokkene te zoeken;
  • SiB doorzoekt de persoonsgegevens als invulling wordt gezocht voor een vacature waarin de
  betrokkene mogelijk interesse heeft;
  • SiB gebruikt deze om geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen;
  • SiB gebruikt persoonsgegevens voor het bevorderen van uw persoonlijke ontwikkeling en
  inzetbaarheid, bijvoorbeeld door training, opleiden en testen;
  • SiB gebruikt gegevens om een HR partnership te ontwikkelen en te onderhouden waarvoor de
  nodige administratie moet worden gevoerd;
  • SiB gebruikt de gegevens om te reageren op contactverzoeken of andere vragen;
  • SiB gebruikt gegevens om andere informatie te sturen die voor betrokkenen van belang kan zijn
  zoals aankomende evenementen of nieuwsbrieven.
  SiB bewaart kandidaatgegevens bij een verzoek tot bemiddeling, open sollicitatie of gerichte sollicitatie
  tenminste 2 jaar in haar database na het laatste contact, tot op het moment dat de kandidaat aangeeft
  zich uit te willen schrijven. Een dergelijk verzoek wordt altijd direct gehonoreerd. Zie verder onder 3.
  SiB verwerkt deze informatie:
  • met het gerechtvaardigde belang om in het belang van betrokkenen een zo goed mogelijke
  match te kunnen maken met een werkgever (opdrachtgever). Gegevens worden niet aan
  opdrachtgever of andere derden verstrekt zonder toestemming van de betrokkene. SiB hecht
  veel waarde aan de privacy van haar kandidaten;
  • met het gerechtvaardigde belang om intern inzicht te krijgen in onderdelen van haar eigen
  dienstverlening;
  • met het oog op wettelijke verplichtingen, zoals bekendmaking aan de overheid, toezichthouder
  of regelgevings- en overheidsinstanties.
  SiB maakt geen gebruik van profilering, dat is geautomatiseerde besluitvorming dat enkel
  gebaseerd is op geautomatiseerde verwerking. SiB bewaart gegevens met inachtneming van de
  wettelijke bewaartermijnen en overige adviestermijnen. SiB bewaart persoonsgegevens intern of bij
  (gecertificeerde) leveranciers binnen de EER die voldoende veiligheidswaarborgen bieden tegen de
  voorwaarden die daaraan door SiB worden gesteld.
 3. Welke rechten heeft een betrokkene?
  Alle betrokkenen waarvan persoonsgegevens worden verwerkt, hebben de volgende rechten:
  • Recht op informatie: Zij mogen SiB vragen hoe persoonsgegevens worden verwerkt. Daarvoor
  dient ook dit privacy statement.
  • Inzagerecht: Betrokkenen hebben de mogelijkheid om te controleren of, en op welke manier,
  zijn/haar gegevens worden verwerkt. Het gaat dan met name om het cv en het persoonlijk
  profiel.
  • Correctierecht: Als duidelijk wordt dat de gegevens niet kloppen, kan de betrokkene een
  verzoek indienen bij SiB om dit te corrigeren.
  • Recht van verzet: Betrokkenen hebben het recht aan SiB te vragen om hun persoonsgegevens
  niet meer te gebruiken.
  • Recht om vergeten te worden: In gevallen waar de betrokkene toestemming heeft gegeven om
  gegevens te verwerken, heeft de betrokkene het recht om de persoonsgegevens te laten
  verwijderen.
  • Recht op bezwaar: Betrokkenen hebben het recht om bezwaar aan te maken tegen de
  verwerking van zijn/haar persoonsgegevens. SiB zal hieraan voldoen, tenzij er gerechtvaardigde
  gronden zijn voor de verwerking.
 4. Contact of verzoeken?
  Om gebruik te maken van zijn/haar rechten kan de betrokkene bij SiB een verzoek indienen. Dit verzoek
  kan zowel schriftelijk als per e-mail ingediend worden. SiB mag dan aanvullende informatie opvragen om
  zeker te zijn van de identiteit van de betrokkene. SiB heeft vier weken de tijd, vanaf de ontvangst van het
  verzoek, om hieraan te voldoen (of niet). Als het verzoek niet wordt opgevolgd, heeft de betrokkenen de
  mogelijkheid om bezwaar te maken bij SiB, of een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens
  (AP). Het verzoek dient bij voorkeur te worden ingediend via: hello@sterkinbedrijf.nl, maar mag ook per
  post naar SiB, t.a.v. de Functionaris Gegevensbescherming, Wilhelminastraat 20, 7591 TN te Denekamp.